Statut Cechu

§ 1

 1. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców – zwany dalej „CECHEM” jest, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 2, dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i małej przedsiębiorczości oraz federacją pracodawców w rozumieniu ustaw: prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 roku Nr 101, poz. 1178 ze zm.) oraz o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 1991 roku Nr 55, poz. 235 ze zm.).

 2. Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2001 roku Nr 100, poz 1080 ze zm.) oraz ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (j.t. Dz.U. z 2001 Nr 6, poz .56 ze zm.).

 3. Cech posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 roku (Dz.U. Nr 17, poz. 92 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą o rzemiośle” – ustaw wymienionych w ust. 1 i 2 oraz postanowień niniejszego statutu.

 4. Cech nosi nazwę: CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W PRUDNIKU

 5. Siedzibą Cechu jest Prudnik ul. Łukowa 1 teren działania Cechu obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; zadania o których mowa w ustawach wymienionych w ust. 1-3 Cech wykonuje na obszarze województwa opolskiego w granicach administracyjnych województwa.

§2

 1. Celami Cechu są:

  • ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, urzędów i instytucji;
  • prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej; w zakresie pozaszkolnych form kształcenia, działalności pomocniczej związanej z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno – rentowymi oraz wynajmu nieruchomości;
  • utrwalanie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika;
  • wykonywanie, na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślniczej, w której Cech jest zrzeszony, zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w przedsiębiorstwach prowadzonych przez członków Cechu;
  • podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza przepisów ustawy o rzemiośle przez wszystkie osoby i instytucje, których dotyczyć to może.

 2. Cele określone z ust. 1 Cech realizuje poprzez:

  • udzielanie swoim członkom porad i instruktażu, a także wszechstronnej informacji oraz pomocy organizowanej w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu;
  • przedstawienie organom samorządu terytorialnego postulatów i wniosków dotyczących spraw członków Cechu, a także interweniowanie u tych organów w przypadkach naruszenia prawa lub uzasadnionego interesu społecznego;
  • prowadzenie poradnictwa prawnego i podatkowego dla swoich członków;
  • organizowanie pomocy w zakresie dokształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników;
  • udzielanie na zewnątrz szerokiej informacji o usługach i rodzajach działalności produkcyjnej członków Cechu, inicjowanie w tym kierunku wystaw, konkursów, a także propagowanie wśród członków myśli i postępu technicznego;
  • rozpatrywanie skarg na działalność członków Cechu;
  • prowadzenie bliskiej współpracy z władzami szkolnymi w przedmiocie dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych w rzemiośle;
  • delegowanie przedstawicieli Cechu do organów kolegialnych, w których udział tych przedstawicieli jest przewidziany przez przepisy szczegółowe – w tym do Powiatowej Rady Zatrudnienia – a także do organizacji społecznych, w których Cech uczestniczy;
  • pomoc instruktażowo – szkoleniową dla członków Cechu w zakresie bhp, prawa pracy i wymogów sanitarno – epidemiologicznych;
  • dokonywanie – na wniosek osoby zainteresowanej – fachowej oceny pracy wykonanej przez członka Cechu i wydanie w tym przedmiocie pisemnej opinii;
  • organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej, oświatowej i rekreacyjnej dla członków Cechu i członków ich rodzin oraz pracowników, a także dla pracowników Cechu i członków ich rodzin;
  • wykonywanie innych zadań zleconych lub wynikających z zaistniałych potrzeb.

 3. Cech swoje cele statutowe, określone w ust. 1 realizować może poprzez prowadzenie działalności gospodarczej – w tym przez wyodrębnione zakłady własne lub przedsiębiorstwa – prowadzenie ośrodków szkoleniowych, domów wczasowych, przychodni lekarskich oraz podejmowanie innych przedsięwzięć organizacyjnych zgodnych z przepisami prawa.

§ 3

Cech jest członkiem Izby Rzemieślniczej w Opolu i może być też członkiem innych organizacji.

§ 4

W przypadku zawarcia pisemnego porozumienia pomiędzy Zarządem Cechu a Radą (Zarządem) Izby Rzemieślniczej w Opolu – opartego o uprzednie uchwały obu tych organów – Cech z upoważnienia Izby Rzemieślniczej sprawować będzie nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych, zatrudnianych przez członków Cechu prowadzących działalność na obszarze jego działania.

§ 5

Nadzór, o którym mowa w § 4 realizowany jest w szczególności przez wykonywanie zadań:

 • współpracy z samorządem powiatu i gmin, dyrektorami i radami pedagogicznymi szkół zawodowych, w których młodociani pracownicy zatrudniani w celu przygotowania zawodowego u pracodawców – rzemieślników realizują dokształcanie teoretyczne;
 • współpracy z organami nadzoru nad warunkami pracy w zakładach szkolących;
 • przyjmowania od pracowników szkolących oświadczeń dotyczących spełniania warunków do szkolenia i ustalającego maksymalną liczbę szkolonych pracowników młodocianych;
 • prowadzenia ewidencji pracodawców – rzemieślników szkolących, informowania o stanie zatrudnienia pracowników młodocianych szkolonych w zawodzie i o miejscach wolnych do wykorzystania w procesie szkolenia;
 • prowadzenia ewidencji umów o pracę w celu przygotowania zawodowego realizowanego u pracodawców – rzemieślników;
 • ustalenia posiadającej przygotowanie pedagogiczne osoby odpowiedzialnej za nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych w rzemiośle;
 • organizowania cyklicznych spotkań instruktażowych z mistrzami szkolącymi;
 • prowadzenia doradztwa oraz udzielanie informacji na temat zasad prawnych związanych ze szkoleniem zarówno dla szkolących jak i szkolonych, prowadzenie działalności mediacyjnej w zakresie sporów wynikłych na tle realizacji procesu szkolenia;
 • udzielania informacji o wolnych miejscach do nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych, udzielanie pomocy młodocianym pragnącym z uzasadnionych przyczyn zmienić miejsce lub profil szkolenia;
 • promowania nauki zawodu prowadzonej w rzemieślniczych zakładach przez upowszechnianie informacji o płynących stąd korzyściach dla szkolących i szkolonych wraz z określeniem praw i obowiązków stron procesu szkolenia;
 • przygotowanie, udostępnianie i informowanie o dokumentacji niezbędnej do realizacji procesu szkolenia i sposobie jej prowadzenia;
 • organizowanie – w miarę potrzeby – uroczystego podpisywania umów o pracę w celu przygotowania zawodowego połączonego z omówieniem podstawowych praw i obowiązków mistrzów i młodocianych uczniów przy udziale ich rodziców.

§ 6

 1. Członkami Cechu mogą być, prowadzący działalność gospodarczą na warunkach określonych ustawą o rzemiośle:

  • osoby fizyczne będące małymi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy – prawo działalności gospodarczej;
  • przedsiębiorcy jednoosobowi nie zatrudniający pracowników;
  • inne osoby fizyczne, jeżeli nie spełniają warunków określonych w ustawie o rzemiośle, jeżeli złożą deklarację i zostaną przyjęci do Cechu na czas określony, nie krótszy niż pięć lat.

 2. Osoba wykonująca działalność gospodarczą na warunkach określonych ustawą o rzemiośle i zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle, obowiązana jest uzyskać członkostwo Cechu, o ile nie jest członkiem Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Opolu, a działalność tę prowadzi w granicach administracyjnych obszaru działania Cechu, o którym mowa w § 1 ust. 5.

 3. Członkami Cechu mogą być wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą na warunkach określonych ustawą o rzemiośle.

 4. Osoby, które nabyły członkostwo w Cechu na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie niniejszego statutu, zachowują swoje uprawnienia członkowskie do czasu ich wygaśnięcia, w przypadkach określonych w tym statucie.

§ 7

 1. Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja – pod nieważnością – winna mieć formę pisemną, zostać podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz zaświadczenie o gotowości do uiszczania należnych Cechowi składek członkowskich.

 2. Organem uprawnionym do przyjmowania deklaracji jest Zarząd Cechu.

 3. Uchwała w sprawie przyjęcia członka powinna zostać podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

§ 8

 1. O decyzji odmowy przyjęcia na członka Cechu, zawiadamia się zainteresowanego w ciągu dwóch tygodni od daty jej podjęcia. Zawiadomienie musi być pisemne i zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie odwołania.

 2. Odwołanie od odmownej decyzji służy zainteresowanemu w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie złożyć należy do Walnego Zgromadzenia, które winno je rozpatrzyć na najbliższym zebraniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia.

§ 9

 1. Członkowie Cechu mają prawo do:

  • korzystania z pomocy i świadczeń w zakresie określonym w § 2 statutu,
  • wybierania i wybieralności od organów Cechu,
  • zgłaszania wniosków usprawniających pracę Cechu,
  • noszenia odwołań do uchwał i decyzji Zarządu Cechu dotyczących praw członkowskich do Walnego Zgromadzenia w trybie przypisanym statutem,
  • obecności podczas rozpatrywania spraw przez nich wniesionych lub ich dotyczących,
  • wglądu do protokołów Walnych Zgromadzeń, sprawozdań rocznych Zarządu Cechu, protokołów pism pokontrolnych oraz sprawozdań z wykonywania zaleceń,
  • uzyskiwania od Zarządu lub Biura Cechu na zebraniach informacji o działalności Cechu, jego wynikach lub zamierzeniach.

 2. Nie ma prawa wybieralności członek Cechu, który:

  • został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,
  • został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem Sądu Cechowego,
  • zalega z zapłatą składki cechowej powyżej pół roku mimo pisemnego wezwania o jej uregulowanie w dodatkowym terminie.

§ 10

Członkowie Cechu są zobowiązani:

 • przestrzegać prawo, zasady etyki i godności zawodowej oraz zasady współżycia społecznego,
 • stosować się do postanowień statutu oraz decyzji i uchwał organów cechowych,
 • regularnie opłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości,
 • poddawać kontroli działalność swojego zakładu w zakresie przestrzegania zasad jego prowadzenia, ze szczególnym uwzględnieniem procesu szkolenia zawodowego pracowników młodocianych,
 • rzetelnie, terminowo i sumiennie wykonywać swoje powinności zawodowe, dbać o jakość usług lub produkcji oraz rozpatrywać rzeczowo zgłaszane w tym przedmiocie reklamacje odbiorców.

§ 11

Członek Cechu zobowiązany jest w ciągu 30 dni zawiadomić Biuro Cechu o zaniechaniu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej lub o przeniesieniu siedziby swego zakładu poza teren działalności Cechu.

§ 12

Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:

 • wystąpienia,
 • wykreślenia,
 • wykluczenia,

§ 13

Członek Cechu może z niego wystąpić z pisemnym wypowiedzeniem, którego termin wynosi trzy miesiące i liczony jest począwszy od końca miesiąca, w którym wypowiedzenie to zostało złożone. Termin ten może zostać skrócony w przypadku porozumienia się występującego członka z Zarządem Cechu.

§ 14

 1. Wykreślenie członka następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Cechu.

 2. Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje Zarząd Cechu. O uchwale Cech zobowiązany jest zawiadomić zainteresowanego członka listem poleconym w terminie 14 dni od daty uchwały wraz z podaniem uzasadnienia i pouczeniem o możliwości odwołania się w trybie przypisanym w § 51 Statutu.

 3. W przypadku nie wniesienia odwołania, uchwała o wykluczeniu staje się skuteczna z datą doręczenia jej zainteresowanemu członkowi. Zawiadomienie o wykreśleniu zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany jego adresu, ma moc prawną doręczenia.

 4. Członek wykreślony ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu rozpatrującym jego odwołanie i je popierać oraz składać stosowne wyjaśnienia.

 5. O terminie Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrywana sprawa odwołującego się członka, Cech zobowiązany jest go zawiadomić listem poleconym w terminie 14 dni przed datą Zgromadzenia.

 6. W przypadku nie uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania członka, jego wykluczenie staje się skuteczne z datą odbycia Zgromadzenia.

§ 15

 1. Wysokość składki cechowej ustala Walne Zgromadzenie uwzględniając potrzeby finansowania działalności organizacyjno – samorządowej Cechu, a także wydatki na działalność statutową Cechu oraz organizacji, których Cech jest członkiem.

 2. O wysokości składki cechowej, Biuro Cechu zawiadamia członków ze wskazaniem podstawy jej obliczenia oraz terminów i sposobu płatności.

 3. Nie uregulowane w ciągu sześciu miesięcy składki podlegają wyegzekwowaniu w drodze sądowej po uprzednim wezwaniu do ich dobrowolnego zapłacenia w dodatkowym terminie.

§ 16

 1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność:

  • „honorowego starszego” lub „honorowego członka” Cechu osobom, które położyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą działalności rzemieślniczej,
  • „honorowego członka: Cechu osobom, które przez ostatnie 20 lat były członkami Cechu i z uwagi na przejście na rentę lub emeryturę zaprzestały prowadzenia działalności rzemieślniczej.

 2. Osoby posiadające godności honorowe, o których mowa w ust. 1 mają prawo brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych cechu w zakresie przysługującym członkom.

§ 17

 1. Organami Cechu są:

  • Walne Zgromadzenia Członków,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna,
  • Sąd Cechowy.

 2. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 lit. b)-d).

 3. Kadencja organów wymienionych w ust. 1 lit. b)-d) trwa cztery lata. W przypadku przekroczenia tego terminu, organa cechu pełnią swoje dotychczasowe funkcje do czasu wyboru nowych organów przez Walne Zgromadzenie.

 4. Osoba pełniąca funkcje w organach statutowych ma obowiązek przestrzegać przepisów prawa, statutu, uchwał organów Cechu i winna postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.

 5. Członkowie organów statutowych Cechu, winni czynu lub zaniedbania, przez które Cech poniósł szkodę, odpowiadają za nią osobiście. Do tej odpowiedzialności mają odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu pracy o odpowiedzialności finansowej pracowników, przy czym jako górną granicę odszkodowania za czyn z winy nieumyślnej przyjmuje, się dwunastokrotność najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę określonego w obowiązujących przepisach.

§ 18

 1. Wybory Starszego Cechu oraz organów, o których mowa w § 17 ust. 1, a także wybory przedstawicieli na Zgromadzenie Izby Rzemieślniczej oraz delegata do Rady tej Izby, dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka następuje w tym samym trybie.

 2. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla przyjęcia przez organ Cechu uchwał, uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.

 3. Za udział w posiedzeniach organu Cechu – za wyjątkiem Walnego Zgromadzenia – członkowie otrzymują diety i zwrot kosztów podróży według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§ 19

Walne Zgromadzenie Członków jest najważniejszym organem Cechu, powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do zakresu działania ustalonego statutem.

§ 20

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:

 • uchwalanie statutu i jego zmian,
 • wybór Starszego Cechu, a także pozostałych członków Zarządu Cechu, przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej, a także członków Sądu Cechowego,
 • wybór przedstawicieli na Zgromadzenie Izby Rzemieślniczej oraz delegata do Rady tej Izby,
 • określanie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia Cechu oraz zasad wypłat diet i zwrotu kosztów za udział w posiedzeniach organów Cechu,
 • uchwalanie zasad dobrowolnych świadczeń członków Cechu na określone cele,
 • uchwalanie planów finansowych oraz dokonywanie podziału nadwyżki bilansowej względnie pokrycia strat,
 • rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Cechu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów i podejmowanie w tych sprawach uchwał,
 • udzielanie absolutorium Starszemu Cechu i członkom Zarządu Cechu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
 • podejmowanie uchwał w sprawie postępowania do organizacji wymienionych w § 3 statutu lub wystąpienia z nich,
 • upoważnienie Zarządu Cechu do zaciągania pożyczek pieniężnych, a także do zbywania ruchomości mających znaczenie artystyczne, historyczne lub naukowe,
 • uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 • nadawanie godności honorowego Starszego Cechu lub honorowego członka Cechu,
 • rozpatrywanie odwołań członków od decyzji lub uchwał Zarządu Cechu,
 • rozpatrywanie innych spraw przewidzianych statutem lub przedstawionych przez członków, bądź organa Cechu w obowiązującym trybie.

§ 21

Odwołanie Starszego Cechu, członka Zarządu Cechu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego nastąpić może przed upływem kadencji przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów oddanych w głosowaniu tajnym.

§ 22

 1. Jeżeli Cech liczy więcej niż 100 członków Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o jego zastąpieniu Zebraniem Delegatów.

 2. Delegatów wybierają sekcje zawodowe na okres kadencji Zarządu Cechu w proporcjach jednego delegata na 3 – 10 członków.

 3. Do Zebrania Delegatów stosuje się odpowiednio przepisy o Walnym Zgromadzeniu.

 4. Na żądanie ¼ ogółu członków zwołuje się Walne Zgromadzenie w pełnym składzie.

§ 23

 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej raz w roku, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego. Walne Zgromadzenie zwołuje Starszy Cechu lub Podstarszy w jego zastępstwie, na podstawie uchwały Zarządu.

 2. Ponadto Zarząd Cechu zobowiązany jest podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie:

  • Komisji Rewizyjnej,
  • 1/4 ogółu członków lub delegatów,

 3. Domagający się zwołania Walnego Zgromadzenia winni zgłosić Zarządowi Cechu stosowny wniosek na piśmie z podaniem porządku obrad tego Zgromadzenia. W takim przypadku Zgromadzenie winno odbyć się w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia żądania. O ile Zarząd Cechu zwołania Zgromadzenia nie dokona, Walne Zgromadzenie władna jest zwołać Komisja Rewizyjna lub komisja wyłoniona przez ten ogół członków, który domagał się zwołania Zgromadzenia.

§ 24

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia powiadamia się wszystkich członków oraz organizacje wymienione w § 2 statutu listami poleconymi lub ogólnikiem, za potwierdzeniem jego przyjęcia do wiadomości, co najmniej na 14 dni przed terminem obrad.

 2. W Walnym Zgromadzeniu oprócz osób uprawnionych w myśl ust. 1 mogą brać też udział osoby zaproszone przez zwołującego Zgromadzenie.

 3. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy również zamieścić informację o wyłożeniu do wglądu w Biurze Cechu odpowiednio do porządku obrad:

  • zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,
  • sprawozdania Zarządu Cechu,
  • projektów uchwał,
  • protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

 4. Członkom, którzy zalegają z zapłatą składek cechowych przez okres ponad sześciu miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nie przedłożenia dowodu opłaty składek, zostaną pozbawieni prawa wybieralności do organów Cechu.

§ 25

 1. Walne Zgromadzenie otwiera Starszy Cechu lub Podstarszy w jego zastępstwie. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

 2. Szczegółowe zasady i tryb obrad Zgromadzenia określa regulamin.

§ 26

 1. Walne Zgromadzenie, zwołane zgodnie z postanowieniami § 24 statutu, jest zdolne do podejmowania uchwał, o ile w ich podjęciu uczestniczy co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Cechu.

 2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby członków (quorum), zwołujący Zgromadzenie zobowiązany jest zwołać je ponownie, nie później niż 14 dni po pierwszym terminie. W takim przypadku Walne Zgromadzenie jest prawomocne bez względu na ilość obecnych członków.

 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, o ile statut nie stanowi inaczej.

 4. Uchwały o zmianie statutu, uzupełnienia lub zmianie porządku obrad, wymagają dla swej ważności 2/3 oddanych głosów. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta zmiana statutu Cechu.

 5. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie Cechu.

§ 27

 1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, o ile statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości członków obecnych na Zgromadzeniu, głosowanie jest tajne.

 2. Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisuje jego przewodniczący i sekretarz. Protokoły z Walnych Zgromadzeń przechowuje Biuro Cechu.

ZARZĄD CECHU

§ 28

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

§ 29

 1. Zarząd składa się z 6-9 osób, w tym Starszego Cechu, I Podsarszego, II Podstarszego, sekretarza i skarbnika. Walne Zgromadzenie wybiera wprzód Starszego Cechu, a następnie pozostałych członków Zarządu razem.

 2. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów plus jeden głos. O ile we dwóch kolejnych turach wyborów nie dokonano wyboru wszystkich członków Zarządu, w kolejnej turze wyborów liczy się wyłącznie ilość oddanych głosów na poszczególnych kandydatów. Gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą ilość głosów, należy pomiędzy nimi przeprowadzić dogrywkę głosowania.

 3. Zarząd Cechu na pierwszym posiedzeniu, któremu przewodniczy Starszy Cechu, wybiera w głosowaniu jawnym I Podstarszego, II Podstarszego, sekretarza i skarbnika.

 4. Do Zarządu Cechu mogą być wybierani wyłącznie członkowie Cechu, posiadający co najmniej 3 letni staż członkowski Cechu.

 5. Kandydat na Starszego Cechu winien posiadać co najmniej 5 letni staż członkowski w Cechu.

 6. Funkcję Starszego Cechu można pełnić najwyżej przez dwie kolejne kadencje. Wybór tej samej osoby na trzecią kolejną kadencję może nastąpić, gdy opowie się za tym w tajnym głosowaniu co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Walnego Zgromadzenia.

 7. Walne Zgromadzenie może zwykłą większością głosów odwołać tych członków Zarządu Cechu, którym nie udzielono absolutorium.

 8. W razie zmniejszenia składu Zarządu Cechu w trakcie trwania jego kadencji na skutek rezygnacji, śmierci lub odwołania co najmniej jednej trzeciej jego członków, przeprowadza się wybory uzupełniające. W takim przypadku postanowienie § 26 ust. 4 statutu nie ma zastosowania.

 9. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci Starszego Cechu w trakcie kadencji, wybory następcy na tę funkcję przeprowadzić należy na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Do tego czasu funkcję Starszego Cechu pełni Podstarszy Cechu.

§ 30

Zarząd Cechu prowadzi wszystkie sprawy Cechu, za wyjątkiem tych spraw, które statut zastrzega do kompetencji innych organów.

§ 31

Do zakresu działalności Zarządu Cechu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:

 • reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów państwowych i samorządowych, sądów, organizacji gospodarczych i społecznych,
 • gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
 • zwoływanie Walnych Zgromadzeń, i przygotowywanie wniosków na te zgromadzenia,
 • powoływanie komisji spośród członków Cechu na okres kadencji,
 • realizowanie ustalonych zasad współdziałania z organizacjami, których Cech jest członkiem,
 • powoływanie i odwoływanie Dyrektora Cechu oraz ustalanie wysokości jego wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi w Cechu zasadami płacowymi,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków członków Cechu,
 • przyjmowanie i wykreślanie członków Cechu,
 • uchwalanie zasad wynagradzania pracowników Cechu,
 • wybieranie delegatów reprezentujących Cech w komisjach lub innych ciałach powoływanych przez terenowe organa samorządowe lub państwowe, a także w organizacjach, o których mowa z § 3 statutu, za wyjątkiem Izby Rzemieślniczej i jej organów.

§ 32

 1. Posiedzenia Zarządu Cechu odbywają się raz w miesiącu. Zwołuje je Starszy Cechu lub Podstarszy w jego zastępstwie, przy czym o czasie i miejscu posiedzenia należy członków Zarządu powiadomić na siedem dni przed terminem.

 2. W posiedzeniu Zarządu uczestniczy Dyrektor Cechu z głosem doradczym.

 3. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu Cechu winno odbyć się w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

§ 33

 1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Starszego lub Podstarszego Cechu.

 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów, decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

 3. Szczegółowy tryb pracy Zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 34

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem spraw związanych z Walnym Zgromadzeniem i działalnością Sądu Cechowego.

 2. Komisja składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Komisji, a następnie łącznie wszystkich jej członków. Postanowienie § 29 ust. 2 statutu ma odpowiednie zastosowanie

 3. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

 4. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Komisji stosuje się odpowiednio postanowienia § 29 ust. 8 i 9 statutu.

§ 35

 1. Do zadań Komisji należy:

  • badanie przynajmniej raz na rok działalności statutowej Cechu, z tym, że na wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Cechu – badanie winno nastąpić w każdym czasie,
  • badanie rocznych sprawozdań finansowych i bilansów i zgłaszanie w tej sprawie wniosków Walnemu Zgromadzeniu Członków,
  • składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności,
  • zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Cechu,
  • wydawanie zaleceń Zarządowi Cechu w razie stwierdzenia nieprawidłowości w toku prowadzonej kontroli.


 2. Szczegółowy zakres i tryb pracy Komisji określa uchwalony przez nią regulamin.

SĄD CECHOWY

§ 36

Sąd Cechowy jest organem orzekającym w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej, której podlegają wszyscy członkowie Cechu za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła lub innej działalności gospodarczej.

§ 37

 1. Sąd Cechowy składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu. Wybierany jest wprzód Przewodniczący Sądu, a następnie wszyscy członkowie razem. Postanowienie § 29 ust.2 ma odpowiednie zastosowanie.

 2. Członkowie Sądu wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego.

 3. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Sądu stosuje się odpowiednio postanowienia § ust. 8 i 9 statutu.

§ 38

 1. Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu Cechu lub z własnej inicjatywy.

 2. Sąd Cechowy orzeka w składzie trzyosobowym, któremu przewodzi Przewodniczący Sądu lub jego zastępca.

§ 39

 1. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:

  • upomnienia,
  • nagany,
  • pozbawienia do korzystania z określonych świadczeń Cechu na okres roku,
  • pozbawienia prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3 lat,
  • wykluczenia z członkostwa Cechu.


 2. Gdy ukarany członek pełni funkcję w organach statutowych Cechu, Sąd niezależnie od kary orzeczonej w myśl ust. 1, może zgłosić wniosek o odwołanie ukaranego z pełnionej funkcji w tym organie.

 3. W przypadku, gdy rozpatrywana sprawa dotyczy nienależycie lub wadliwie wykonanej przez ukaranego usługi lub roboty, Sąd Cechowy może niezależnie od orzeczonej kary zalecić naprawienie szkody wyrządzonej przez ukaranego.

§ 40

 1. Wykluczenie członka Cechu nastąpić może jedynie z ważnej przyczyny, gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest zarówno z postanowieniami statutu jak i z zasadami współżycia społecznego.

 2. Za ważną przyczynę wykluczenia uznać należy w szczególności:

  • popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z niskich pobudek, gdy przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem Sądu,
  • uporczywe niewykonywanie postanowień statutu lub uchwał organów Cechu,
  • nie opłacanie składek członkowskich przez okres ponad sześciu miesięcy,
  • naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego prowadzenia działalności gospodarczej,
  • stwierdzenie istotnych uchybień w wykonywaniu obowiązków związanych z prowadzeniem procesu przygotowania zawodowego pracowników młodocianych.

 3. Sąd Cechowy przed wydaniem orzeczenia w sprawie wykluczenia członka Cechu, winien obligatoryjnie zasięgnąć opinię radcy prawnego, wydaną na piśmie.

§ 41

 1. Orzeczenia Sądu Cechowego doręczane są zainteresowanym stronom na piśmie wraz z uzasadnieniem w ciągu 14 dni od daty orzeczenia. Od orzeczenia przysługuje prawo odwołania się do Sądu Dyscyplinarnego przy Izbie Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Opolu w ciągu 14 dni od daty doręczenia orzeczenia Sądu Cechowego, o czym w uzasadnieniu tego orzeczenia należy pouczyć.

 2. Wydane w trybie odwoławczym orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego są ostateczne.

 3. Wykonanie prawomocnych orzeczeń należy do Zarządu Cechu.

§ 42

Procedurę i tryb postępowania przed Sądem Cechowym określa regulamin uchwalony przez ten Sąd.

SEKCJE ZAWODOWE

§ 43

 1. Członkowie Cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne zawody tworzą sekcje zawodowe.

 2. Sekcje zawodowe wybierają swoich przedstawicieli w przypadku zastosowania postanowienia § 22 ust. 2 statutu.

 3. Powoływanie sekcji zawodowych oraz określenie ich zadań należy do Zarządu Cechu. Na pierwszym zebraniu sekcja wybiera przewodniczącego i zastępcę. Przewodniczący może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Cechu z głosem doradczym.

 4. Do zadań sekcji zawodowych należy:

  • oddziaływanie na członków Cechu w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań gospodarczych i społecznych
  • prowadzenia działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej,
  • zgłaszanie wniosków w zakresie potrzeb reprezentowanych zawodów,
  • otaczanie opieką pracowników młodocianych pobierających naukę zawodu oraz prowadzenie działalności mediacyjnej w przypadku sporów wynikłych na tle procesu szkolenia.

 5. Swoje opinie postulaty i wnioski sekcje zawodowe zgłaszają Zarządowi Cechu.

KOMISJE ZARZĄDU CECHU

§ 44

 1. Dla wykonania ważnych zadań Cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki i rzetelnego wykonania zawodu, a także do rozpatrywania skarg na działalność jego członków, Zarząd Cechu może powołać komisje.

 2. W przypadku sprawowania przez Cech bezpośredniego nadzoru nad szkoleniem zawodowym pracowników młodocianych, powołanie komisji mającej określenie w tym przedmiocie zadania i kompetencje – jest obligatoryjne.

 3. Komisje mają charakter opiniodawczy oraz doradczy i swoje wnioski przedstawiają Zarządowi Cechu.

 4. Członków komisji powołuje i odwołuje Zarząd Cechu. Komisje nie podlegają kadencyjności.

 5. Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji określa Zarząd Cechu.

§ 45

 1. Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia Cechu, darowizny i dobrowolne świadczenia oraz inne wpływy.

 2. Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalane przez Walne Zgromadzenie.

 3. Zasadą Gospodarki finansowej Cechu jest samowystarczalność.

 4. Zasady gospodarki finansowej Cechu oraz zasady wynagradzania pracowników Cechu uchwala Walne Zgromadzenie.

§ 46

Cech, będąc członkiem organizacji wymienionych w § 3 statutu, uczestniczy w kosztach tych organizacji na zasadach określonych w deklaracji akcesyjnej.

§ 47

 1. Dyrektor Cechu kieruje jego pracą, przygotowuje materiały na posiedzenia organów Cechu oraz czuwa nad wykonywaniem ich uchwał.

 2. Dyrektor jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez Cech obowiązującego prawa oraz dyscypliny finansowej.

 3. W przypadku, gdy wykonanie uchwały lub decyzji, bądź innego działania organu Cechu powoduje lub spowodować może naruszenie prawa. Dyrektor zobowiązany jest wystąpić na piśmie do organu, który kwestionowane działanie podjął, o jego zmianę lub uchylenie.

 4. Dyrektor bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia i Zarządu Cechu z głosem doradczym.

 5. Dyrektor podlega bezpośrednio Starszemu Cechu.

§ 48

Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest Dyrektor Cechu.

§ 49

Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego Cechu lub Podstarszego Cechu oraz Dyrektora Cechu.

§ 50

 1. Oświadczenia woli w zakresie praw i zobowiązań Cechu składają Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu łącznie z Dyrektorem Cechu lub upoważnionym przez niego pracownikiem Biura Cechu.

 2. Zarząd Cechu może udzielić Dyrektorowi Cechu pełnomocnictwa do wykonywania określonych czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Cechu lub jego zakładu, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

§ 51

 1. Od decyzji Zarządu Cechu, wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie od Walnego Zgromadzenia.

 2. Termin na wzniesienie odwołania wynosi 14 dni i liczony jest od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem i zawierającej nadto pouczenie o prawie do odwołania.

 3. Odwołanie rozpatruje Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu.

 4. Organ odwoławczy może rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, gdy opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

 5. Cech zobowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały

§ 52

 1. Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej 3/4 oddanych głosów.

 2. Uchwała o likwidacji, o której mowa w ust. 1, określa zasady i tryb postępowania likwidacyjnego, powołuje likwidatora, oraz określa cel, na który będzie przeznaczony majątek Cechu.