Polityka Prywatności

1. Podstawowy
1.1
Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców z siedzibą w Prudniku, ul. łukowa 1. Jego celem jest określenie zasady, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników strony internetowej, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych.
1.2
Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.
1.3
Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.
2. Zasady ochrony danych osobowych
   
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców jest administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników na stronie obsługiwanej przez Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców. Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
3. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna
3.1
Każda osoba przekazująca dane osobowe za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej jest informowana o konkretnym celu w jakim dane te są przetwarzane oraz podstawie prawnej przetwarzania.
3.2
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach. W szczególności:
a)
w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, dane osobowe będą wykorzystane w celu przedstawienia informacji o produktach i usługach Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców. Podanie danych jak i wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwią otrzymywanie informacji marketingowych.
b)
w przypadku wyrażenia zgody na kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego w celu kontaktu przedstawiciela Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w związku produktami lub usługami Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców.
3.3
Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

   
Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu w którym Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba, że z ustawy o rachunkowości wynika dłuższy okres.
4. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji
4.1
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
4.2
 
 
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
 
zgodne z prawem, rzetelnie i przejrzyście,
 
zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 
adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 
prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 
przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;
 
przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;
 
z zachowaniem zapewnienia realizacji praw osób, których dane dotyczą;
 
nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.
5. Pozyskiwanie danych
5.1
Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców zapisuje skąd po raz pierwszy zostały one pozyskane.
5.2
Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:
 
formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki rozmaitym formularzom dostępnym na stronie internetowej, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, wyrażenia uwag;
 
kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronach internetowych Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców znajdują się różne numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
 
dane o ruchu oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronach Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców – prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.
 
podczas korzystania z zasobów stron internetowych zarządzanych przez Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak „cookies”. Cookies – małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców. Pozwalają one stronie „zapamiętać”, kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania ze strony Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców. Szczegóły dotyczące użytkowania plików cookies określone zostały w „Polityce plików cookies
6. Prawa użytkownika
6.1
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)
uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
b)
prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
c)
prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
d)
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e)
prawo do przenoszenia danych
f)
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
6.2
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.
6.3
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców informuje, że nie ma on obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:
a)
korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
b)
wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
c)
celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
d)
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6.5
W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.
6.6
Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.
7. Zakres udostępniania danych o użytkownikach
   
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców.
8. Zmiany dotyczące polityki prywatności
   
Na zmiany w polityce ochrony prywatności Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronach Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.
9. Prawo do skargi
   
W każdym przypadku uznania, że jej prawa wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.